چه وقت کم تر فکر کنیم! بررسی پاره ای از مفاهیم یادگیری ماشینی از یک دیدگاه فلسفی

معلم ریاضی درس جدید رو شرو‌ع کرد و بدون مقدمه شرو‌ع به نوشتن فرمول کرد، اما من پافشاری کردم که قبل از ارائه فرمول فلسفه آن را شرح دهد، بعد از کمی کش‌مکش مجبور شدم کلاس را ترک کنیم.

ادامه...