شبکه های عصبی نوری

مقاله ای که امروز میخواهیم بررسی کنیم یادگیری عمیق با مدارهای نانو فوتونیک منسجم نام دارد. نانو فوتونیک در واقع شاخه ای از مهندسی برق، وفناوری نانو می‌باشد که به بررسی رفتار نور و برهم‌کنش‌های بین نور و ماده در مقیاس نانو، یعنی در اندازه هایی که کوچکتر از طول موج نور و فراتر از حد پراش نور است میپردازد.با استفاده از این تکنولوژی فتونی می توان شبکه های عصبی را سریعتر اجرا کرد.

ادامه...